Image

Právní služby

Korporace

Poradenství při založení, příprava dokumentace
Převody a zastavení podílů (akcií)
Vnitřní záležitosti (členství v orgánech, příprava rozhodnutí)
Přeměny, zrušení

Více zde

Smlouvy

Sepis smluv
Posuzování návrhů smluv
Vyhotovení všeobecných obchodních podmínek
Změny a ukončení smluv

Více zde

Spory

Zastupování před soudy a jinými orgány
Sepis žalob a dalších podání
Vymáhání pohledávek
Náhrada škody

Více zde

Nemovitosti

Prodej / koupě, darování a další dispozice
Zástavy
Služebnosti
Nájem
Advokátní úschovy

Více zde

Duševní vlastnictví

Poradenství k zajištění ochrany
Registrace ochranných známek
Převody a licence
Vymáhání práv
Spory z porušení práv

Více zde

Zaměstnání

Pracovní smlouvy
Změny a ukončení pracovního poměru
Poradenství s pracovněprávní agendou
Pomoc při řešení sporů

Více zde

Image

Najít či vybrat tu správnou cestu někdy není snadné, především pokud má vést ke stanovenému cíli a současně má být co nejefektivnější z pohledu vynaloženého úsilí a prostředků. Na začátku by měl být dobře vymyšlený plán, který se bude zakládat na pochopení vaší individuální situace a potřeb na straně jedné a možného právního rámce na straně druhé. Nezbytným předpokladem je otevřená, věcná a srozumitelná komunikace. Již při plánování výpravy lze předvídat či odhalit možná rizika a nalézt prostředky k jejich omezení tak, aby se příjemná procházka za slunečného dne nezměnila v boj o život uprostřed nehostinných hor.

Image

Ani skvělý plán nemusí být snadné převést do reality, proto se vyplatí mít v teamu člena, který dokáže myšlenku převést do praxe a případně i některé kroky učinit za vás. A když náhodou vše nejde podle plánu, oceníte po svém boku někoho kreativního a flexibilního, kdo najde řešení problémů a pomůže s překonáním překážek. Někoho spolehlivého a vytrvalého, kdo se jen tak nevzdá a neopustí vás v půli cesty.

Ať už vaše cesta směřuje kamkoliv, budu-li vás na ní doprovázet, váš úspěch budu vnímat jako svůj.

  • Potřebujete právní pomoc v angličtině? Není problém…
  • Potřebujete více informací? Neváhejte mě kontaktovat.
Image
Karla Ch.
Zakladatel

“Efektivní spolupráce je důležitá i v naší branži - těší mě, že jsem měla možnost takovou navázat s advokátem Mgr. Alexandrem Wojnarem.”

Image

Více zde...

Image

Můj Profil

Image

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2008) Poté jsem jako advokátní koncipientka působila v advokátní kanceláři v Havířově.

Praxi jsem dokončila v regionální advokátní kanceláři, kde jsem po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2011 nastoupila jako zaměstnaná advokátka.

V následujícím období jsem se zabývala poskytováním právních služeb v oblasti práva obchodního, občanského a pracovního, včetně řešení vztahů s mezinárodním prvkem.

Od roku 2020 vykonávám advokacii jako samostatná advokátka.

Právní poradenství poskytuji též v anglickém jazyce.

Image
Karla Ch.
Zakladatel
Profesní motto: “Věcně, stručně, jasně, výstižně…”

GDPR

Image
Informace o zpracování osobních údajů

V pozici správce osobních údajů získaných od klienta v souvislosti s poskytováním právních služeb zpracovávám tyto osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Informace týkající se zpracování osobních údajů klienta jsou k dispozici zde.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora je pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. V případě, že dojde mezi advokátem a klientem – spotřebitelem ke vzniku sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České advokátní komoře (více na www.cak.cz).

Odměna

Image

Časová

Odměna se účtuje podle skutečně odpracovaných hodin
Výše hodinové sazby se odvíjí od složitosti předmětu poskytovaných právních služeb
Předpokládaný rozsah práce se určí před poskytnutím právní služby, v případě nutnosti navýšení je požadováno schválení klientem
Klientovi je poskytnuto vyúčtování jednotlivých činností

Více zde

Paušální

Odměna se sjednává jako konečná částka za poskytnutí právní služby
Vhodná u typizovaných právních služeb (založení společnosti s.r.o., registrace ochranné známky, sepis smlouvy o převodu nemovitostí apod.)
Pokud je podstatně překročen standardní rámec právní služby (dodatečné požadavky, vnější komplikace) může být odměna po dohodě navýšena

Více zde

Úkonová

Odměna se určuje dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif)
Používá se především při poskytování právních služeb na základě ustanovení soudem (ex offo)
Fixní sazba za úkon právní služby se určí z tarifní hodnoty (cena věci, výše pohledávky, částka náhrady škody apod.)

Více zde

Odměna v některé z výše uvedených forem se sjednává před poskytnutím právní služby. Následně je vyúčtována po poskytnutí právní služby a nejde-li o jednorázovou právní službu, pak vždy v následujícím kalendářním měsíci za práci odvedenou v měsíci předcházejícím. V případě větší předpokládané časové či finanční náročnosti poskytovaných služeb je možné požadovat zaplacení přiměřené zálohy. Platbu odměny (či zálohy) je možné provádět výlučně bezhotovostně na bankovní účet vedený u Československé obchodní banky, a.s., č.ú. 292590654/0300, IBAN CZ13 0300 0000 0002 9259 0654.

Nejsem plátcem DPH.

Image

Kontakt

Mgr. Karla Chwistková, advokátní kancelář

číslo osvědčení ČAK: 14050
identifikační číslo: 73611611
DIČ: CZ8454105176

sídlem: Karvinská 571/9, 737 01 Český Těšín
mobil: 725 002 852
e-mail: advokat(at)chwistkova.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú. 292590654/0300, IBAN CZ13 0300 0000 0002 9259 0654

Image